Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. kitų pažeidimų.

Pranešimo nagrinėjimo schema

Šaltinis – www.tm.lt

Uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) direktoriaus 2020 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 10-60 patvirtintas „Uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas), kuris nustato informacijos apie Bendrovės galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus priėmimo Bendrovėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos įvertinimų ir sprendimų priėmimo tvarką, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų pranešėjų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.

Bendrovėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją apie pažeidimą Bendrovėje turi teisę pateikti asmuo, kurį su Bendrove sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą kompetentingam subjektui gali pateikti šiais būdais:

 1. Tiesiogiai atvykęs į Bendrovę (Klaipėdos g. 8, LT-55169 Jonava);
 2. Atsiųsdamas pranešimą paštu, adresu Klaipėdos g. 8, LT-55169 Jonava. Siunčiant pranešimą paštu po Bendrovės pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
 3. Įmesdamas pranešimą adresu Klaipėdos g. 8, LT-55169 Jonava į prie Bendrovės administracinio pastato pakabintą pašto dėžutę. Tokiu atveju ant pranešimo turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
 4. Atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu pranesk@jonavosst.lt.

Bendrovės direktoriaus įsakymu paskirtas kompetentingas subjektas (darbuotojų grupė):

 • Direktoriaus pavaduotojas komercijai ir investicijoms Alfredas Sadzevičius (tel. (8 349) 33054)
 • Vyriausioji buhalterė Rasa Vengrauskienė (tel. (8 349) 77124)
 • Teisės ir bendrųjų reikalų tarnybos vadovė Zinaida Seredienė (tel. (8 349) 77120)

Kompetentingas subjektas administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, teikia konsultacijas dėl Įstatymo ir Aprašo nuostatų taikymo.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, užtikrinamas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 1. to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 2. asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo