Nauji šilumos paskirstymo metodai

PATVIRTINTI NAUJI ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODAI IR JŲ RENGIMO BEI TAIKYMO TAISYKLĖS

Siekiant užtikrinti tikslesnį šilumos paskirstymą, kuris atitiktų gyventojų / vartotojų poreikius, 2016-06-13 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtino naujus rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus (toliau Nauji metodai), kurie pradės galioti 2017 birželio mėn.

Naujuose metoduose reglamentuota su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartoto šilumos kiekio nustatymo tvarka. Šis šilumos kiekis skaičiuojamas, nepriskiriant jo prie šilumos kiekio šildymui šildymo sezono metu ar prie šilumos kiekio karšto vandens temperatūrai palaikyti nešildymo sezono metu ir sąskaitoje pateikiamas atskira papildoma eilute „su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis“. Su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti vartotojams tik tuo atveju, jeigu tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate.

Siekiant, kad vartotojams priskiriamas šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) kuo labiau atitiktų faktines pastato šilumos sąnaudas cirkuliacijai bei butuose ir (ar) kitose patalpose įrengtų vonių šildytuvų galias, Metoduose reglamentuotos kelios šilumos kiekio cirkuliacijai nustatymo galimybės. Tuo atveju, kai pastate įrengtas vienas įvadinis šilumos apskaitos prietaisas, šildymo sezono metu cirkuliacijai nustatyti vietoje vidutinių energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvų naudojama vidutinė pastato cirkuliacinės sistemos galia, nustatyta nešildymo sezono metu skaičiavimo būdu. Taip pat pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai gali būti nustatomas eksperimento būdu, atliekant faktinio šilumos kiekio matavimus. Numatyta pastate suvartoto šilumos kiekio cirkuliacijai vartotojams paskirstymo tvarka atsižvelgiant į butuose ar kitose patalpose įrengtų vonių šildytuvų projektines galias ir likusios (be vonių patalpų šildytuvų) cirkuliacinės sistemos dalies vamzdynų plotus

Numatyta galimybė šilumos kiekį šildymui butams ir (ar) kitoms patalpoms skirstyti proporcingai sąlyginiam plotui, įvertinant savavališką šildymo prietaisų galios butuose ir (ar) kitose patalpose padidinimą, tai pat šilumos kiekį šildymui paskirstyti atskirai gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties patalpoms.

Reglamentuota šilumos paskirstymo tvarka, kai pastatuose įrengti alternatyvūs šilumos šaltiniai, skirti šilumos poreikiui karštam vandeniui ruošti bei cirkuliacijai dengti.

Metoduose aprašyta šilumos kiekio dalies bendrosioms reikmėms priskyrimo koeficiento nustatymo tvarka. Atkreiptinas dėmesys, kad vartotojų anksčiau be papildomo pagrindimo pasirinkti šiuo metu galiojančiuose metoduose įtvirtinti koeficientai ir jų dydžiai, kuriems pagal naujus metodus reikalingas pagrindimas, gali būti taikomi tik pateikus tų koeficientų ir dydžių nustatymą pagrindžiančius dokumentus (pagal naujų metodų reikalavimus skaičiavimus, auditoriaus išvadas ir kt.). Nebegalioja tik pastato bendraturčių sutarimu pasirinkti koeficientai.

Siekiant, kad šilumos paskirstymas pagal šilumos daliklių rodmenis taptų paprastesnis ir suprantamesnis vartotojams, patobulintas Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr. 6. Naujame šilumos paskirstymo metode atsisakyta proporcijos tarp reguliuojamų ir nereguliuojamų šildymo sąnaudų.

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS REKOMENDUOJAMI ŠILUMOS PASKIRSTYMO VARTOTOJAMS METODAI PATEIKTI APAČIOJE ESANČIUOSE PRIEDUOSE.


NAUJA ATSKIRA SĄSKAITOS EILUTĖ „ŠILUMOS KIEKIS SU NEPASKIRSTYTU KARŠTU VANDENIU“

Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. šilumos ir karšto vandens tiekėjams taikant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės (toliau – Komisija) nutarimais patvirtintas įsigaliojusias naujas Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų redakcijas (toliau – Nauji metodai) bei atitinkamai vartotojams pateikiant teisės aktais papildytą šilumos ir karšto vandens tiekėjo teikiamos sąskaitos formą, Jonavos miesto gyventojai gavo sąskaitas, kuriose nurodyta nauja atskira sąskaitos eilutė: „Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu“.

Tokia sąskaitos eilutė formuojama pagal LR Šilumos ūkio įstatymo 12 str. ir Naujų metodų nuostatas daugiabučių namų (toliau – Namai) vartotojams tiekiant bei ataskaitiniu laikotarpiu skirstant šilumos energiją pastatuose, kuriuose karšto vandens tiekėjas įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą.

Minėtais atvejais turi būti apskaičiuojamas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu.* Šis šilumos kiekis nepriskiriamas prie šilumos kiekio šildymui šildymo sezono metu ar prie šilumos kiekio cirkuliacijai ne šildymo sezono metu.

Naujuose Komisijos patvirtintuose metoduose numatyta, kad Namo šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu nustatomas iš Name suvartoto šilumos kiekio karštam vandeniui paruošti, nustatyto pagal Namo įvade įrengto geriamojo vandens apskaitos prietaiso (prieš karšto vandens ruošimo įrenginį) rodmenis, atėmus Namo vartotojams priskirtus šilumos kiekius karštam vandeniui paruošti, nustatytus pagal butuose (patalpose) įrengtus buitinius karšto vandens apskaitos prietaisus ir nustatytas karšto vandens suvartojimo normas (jei tokie prietaisai nėra įrengti).

Šis kiekis paskirstomas vartotojams proporcingai prie Namo karšto vandens tiekimo sistemos prijungtų butų ir kitų patalpų naudingiesiems plotams. Jeigu per ataskaitinį mėnesį Namo vartotojams priskirtas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti viršija faktiškai suvartotą, tuomet šilumos kiekis su nepaskirstytu vandeniu ataskaitinio laikotarpio sąskaitoje bus su minuso ženklu, t. y. neigiamas bei atitinkamai mažina vartotojo mokėtiną sumą.

Tais atvejais, kai ataskaitiniu laikotarpiu Name vartotojams priskiriamas mažesnis šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti negu Name faktiškai suvartota pagal geriamojo vandens (prieš karšto vandens ruošimo įrenginius) skaitiklio rodmenis, apskaičiuotas šilumos kiekis su nepaskirstytu vandeniu bus teigiamas dydis. Šis kiekis analogiškai paskirstomas vartotojams proporcingai prie namo karšto vandens tiekimo sistemos prijungtų butų ir kitų patalpų naudingam plotui.

Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų veiklą reglamentuojantys teisės aktai įpareigoja šilumos tiekėją paskirstyti visą į pastatą / Namą tiekiamą šilumos energiją, o tiek LR CK 4.76 str. bei 4.84 str., tiek ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse yra nustatyta gyventojo / vartotojo pareiga laiku atsiskaityti už patiektą karštą vandenį, šilumos energiją karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai), su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotą šilumos kiekį bei kitas šilumos ir karšto vandens tiekėjų suteiktas paslaugas.

*  LR šilumos ūkio įstatymo 2 str. 20 d. nustato, kad „Nepaskirstytasis karšto vandens kiekis – viršijantis leistinas apskaitos prietaisų paklaidas skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos“.

Plačiau su Naujų metodų nuostatomis galite susipažinti Komisijos internetiniame tinklalapyje.


ŠILUMOS KIEKIO SU NEPASKIRSTYTU KARŠTU VANDENIU TAIKYMO PAVYZDŽIAI

 • Šilumos kiekis, suvartotas su nepaskirstytu karštu vandeniu, nepriskiriamas prie šilumos kiekio šildymui šildymo sezono metu ar prie šilumos kiekio cirkuliacijai nešildymo sezono metu.
 • Pastate suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis.
 • Bute  karšto vandens kiekis nustatomas taip pat, kaip iki šiol:

– pagal faktinius karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis;

– pagal karšto vandens suvartojimo normas, kurių taikymo sąlygos nurodytos Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėse.

 • Butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu. Nepaskirstytas karšto vandens kiekis – skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos. Jis gali būti teigiamas arba neigiamas.
 • Sąskaitose atsiras papildoma eilutė „Su nepaskirstytu karštu vandeniu sunaudotas šilumos kiekis“. Priskirtas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu bus išdalijamas apmokėti  arba grąžinamas vartotojams (su minuso ženklu) pagal butų plotą.

Pateikiame šilumos su nepaskirstytu karštu vandeniu skaičiavimo pavyzdžius:

 1 pavyzdys. Pagal daugiabučio namo geriamojo vandens skaitiklio, įrengto prieš karšto vandens šilumokaitį, rodmenis  per  mėnesį  paruošta 100 kubinių metrų karšto vandens.

Per mėnesį namo karšto vandens vartotojai pagal butų karšto vandens skaitiklių rodmenis deklaravo, kad suvartojo 85 m3 karšto vandens.

 • Skaičiuojamas pastate suvartotas šilumos kiekis karšto vandens ruošimui:

100 m3 X 51 kWh/m3 = 5100 kWh,

– kur 51 kWh/m3 -šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti, nustatomos vadovaujantis Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodika, patvirtinta Komisijos 2010 m liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-133.

 • Skaičiuojamas butams priskiriamas šilumos kiekis karšto vandens ruošimui:

85 m3 X 56,66 kWh/m3 = 4816,1 kWh,

– kur 56,66 kWh/m3 – šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti, kWh/m3, nustatytos karšto vandens kainoje.

 • Skaičiuojamas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu,  t.y.  skirtumas tarp pastate suvartoto šilumos kiekio karšto vandens ruošimui ir butams priskiriamo šilumos kiekio karšto vandens ruošimui:

5100 kWh – 4816,1 kWh = 283,9 kWh.

 • Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu, išdalijamas butams apmokėti pagal butų plotus.

 2 pavyzdys. Pagal daugiabučio namo geriamojo vandens skaitiklio, įrengto prieš karšto vandens šilumokaitį, rodmenis per mėnesį paruošta 100 kubinių metrų karšto vandens.

Per mėnesį namo karšto vandens vartotojai pagal butų karšto vandens skaitiklių rodmenis deklaravo, kad suvartojo 110 m3 karšto vandens.

 • Skaičiuojamas pastate suvartotas šilumos kiekis karšto vandens ruošimui:

100 m3 X 51 kWh/m3 = 5100 kWh,

– kur 51 kWh/m3 -šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti, nustatomos vadovaujantis Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodika, patvirtinta Komisijos 2010 m liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-133.

 • Skaičiuojamas butams priskiriamas šilumos kiekis karšto vandens ruošimui:

110 m3 X 56,66 kWh/m3 = 6232,6 kWh,

-kur 56,66 kWh/m3 – šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti, kWh/m3, nustatytos karšto vandens kainoje.

 • Skaičiuojamas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu,  t.y.  skirtumas tarp pastate suvartoto šilumos kiekio karšto vandens ruošimui ir butams priskiriamo šilumos kiekio karšto vandens ruošimui:

5100 kWh – 6232,6 kWh = -1132,6 kWh

Gaunamas  neigiamas rezultatas. Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu, išdalijamas butams ir grąžinamas vartotojams (su minuso ženklu) pagal butų plotus.

Priedai