Socialinė atsakomybė

UAB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS PROGRAMA

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ socialiai atsakingos veiklos pagrindą sudaro ekonomikos pažangos, socialinės partnerystės ir aplinkos apsaugos sritys, kurias sieja naudos valstybei teikimo idėja.

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ kaip viešojo intereso įmonė, savo santykius su visuomene pirmiausia grindžia socialiai atsakingo verslo vertybėmis, diegdama etiško ir skaidraus verslo principus. Šiais principais grindžiami bendrovės santykiai ir su kitomis interesuotomis šalimis. Bendrovės vertybinis pagrindas – į geriausią valdymo praktiką, pagarbą darbuotojams, klientams ir visuomenei, darnų komandinį darbą, efektyvumą, atvirumą bei nuolatinį tobulėjimą orientuota veikla.

Ekonomikos pažanga. Bendrovė laikosi idėjos, kad skaidri, atvira ir efektyvi veikla skatina valstybės ekonomikos pažangą. Tai atsakomybė prieš akcininkus, visuomenę ir darbuotojus, kuriant ekonominę gerovę.

Skaidrumas. Bendrovė reguliariai ir operatyviai informuoja visuomenę apie veiklos aktualijas. bendrovės bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis principus lemia aukštesnių etikos, sąžiningumo ir pagarbos standartų siekis. Vykdant veiklą siekiama maksimaliai aukštos kultūros – abipusės pagarbos, atvirumo ir sąžiningumo.

Skaitmenizacija. Bendrovė diegia inovatyvias technologijas, modernius darbo procesus, taip atverdama galimybes siekti aukštesnių verslo tikslų, stiprinti darbuotojų kompetenciją, didinti veiklos efektyvumą ir gerinti vartotojams teikiamų paslaugų kokybę.

Socialinė partnerystė. Bendrovė investuoja į visuomenės švietimą, socialines iniciatyvas ir akcijas, grindžiamas pamatuojamos naudos visuomenei kriterijumi. Žmogaus teisės, lygios galimybės, socialinė gerovė, saugumas, mokslas ir švietimas – prioritetinės bendrovės veiklos sritys santykiuose su visuomene ir darbuotojais.

Visuomenė. Bendrovė plėtoja ir palaiko glaudžius santykius su visuomene ir laikosi maksimalaus atvirumo bei solidarumo standartų.

Darbuotojai. Atsižvelgiant į objektyvius kriterijus, bendrovė priimami sprendimai grindžiami darbuotojų, jų sveikatos, orumo ir motyvacijos siekiu. Bendrovės kuriama organizacinė kultūra yra orientuojama į lygių galimybių, kompetencijos ugdymo, abipusės pagarbos, sąžiningumo, oraus atlygio ir aukščiausios darbo etikos standartus. Bendrovė gerina darbuotojų darbo sąlygas, įgyvendina su darbuotojų gerove susijusias socialines akcijas, skatina juos įsitraukti, rodyti iniciatyvą.

Aplinkosauga – vykdydama kasdienę veiklą bendrovė investuoja į pažangių, taršą ir energetines sąnaudas mažinančių bei aplinką tausojančių technologijų vystymą. Įgyvendindama šią naudos valstybei programos kryptį, LG vadovaujasi Europos Sąjungos strateginiais aplinkos apsaugą reglamentuojančiais dokumentais ir Nacionaline aplinkos apsaugos strategija.

Inovacijos – siekiant pažangos aplinkosaugos srityje, bendrovė diegia aplinką tausojančias inovacijas gamyboje.

Ištekliai – bendrovė, darydama poveikį supančiai aplinkai, skiria dėmesį taršos mažinimui ir rūpinasi aplinkosauga, imasi kitų iniciatyvų, kurios minimizuoja poveikį aplinkai.